Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
DOELSTELLING De vzw Imani Belgium heeft tot doel: 1. Hulp te verlenen aan kinderen en kansarmen op het gebied van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg in de derde wereld. 2. Aan de plaatselijke gemeenschappen bijstand te verlenen in hun streven naar de verbetering van hun levensomstandigheden en levenskwaliteit. 3. Alle handelingen te stellen die met voormelde doelen, in de ruimste zin, verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Imani tracht haar doel te bereiken door de inzet van fondsen die verzameld worden door giften en sponsoring en door inkomsten uit evenementen en acties. VISIE Uit de overtuiging dat een betere toekomst begint bij het verwerven van kennis en vaardigheden, stelt Imani Belgium het toegankelijk maken van onderwijs als prioritair doel. De werking beperken tot enkel 'het naar school kunnen gaan' blijkt toch niet zo van zelfsprekend.De ervaring leert dat je geconfronteerd wordt met een aantal factoren die elk op zich van groot belang zijn. Het komt er op neer dat wie zich wil toeleggen op onderwijs de overige aspecten niet kan negeren en naast het financiƫle (schoolgeld - internaat - uniformen) ook oog moet hebben voor gezondheid, voeding, economische aspecten en de toestand van huisvesting, scholen en accommodatie. Deze interactie maakt een brede waaier van hulpverleningen noodzakelijk.
OVER ONS